REGULAMIN

§ 1 – Postanowienia ogólne


1.    Sklep internetowy ZGODA FC działający pod adresem https://www.zgodafc.pl/ prowadzony jest przez:

ZGODA FC sp. z o.o. sp. k.

ul. Zgoda 12, 00-012 Warszawa, Polska

NIP 5252747043 REGON 369964261

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000727447.

Telefon: 531 367 052, e-mail: [email protected] 

2.    Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego ZgodaFC.pl, to jest w szczególności: zasady zawierania i wykonania Umów Sprzedaży Towarów dostępnych w asortymencie Sklepu oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną (w zakresie uregulowania usług świadczonych drogą elektroniczną stanowi Regulamin, o którym mowa w art. 8 ust. 1 USUDE).

3.    Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez System teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych zapewniających współpracę z Systemem teleinformatycznym, z którego korzysta Usługodawca:

1)    komputer (lub inne urzadzenie podobne) z dostępem do sieci Internet, wyposażony w przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer w wersji 11 i wyzszej, Mozilla Firefox w wersji 20 i wyzszej, Chrome w wersji 40 i wyzszej, Safari w wersji 8 i wyzszej);

2)    włączoną w przeglądarce internetowej obsługę JavaScript oraz zapis plików Cookies;

3)    aktywny adres e-mail. 

4.    Klient powinien korzystać ze Sklepu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W szczególności zabronione jest:

1)    dostarczenie treści o charakterze bezprawnym (np. treści naruszających dobra osobiste, a także inne prawa osób trzecich);

2)    korzystanie ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie (np. poprzez użycie określonego oprogramowania);

3)    podawanie danych osobowych niezgodnych z prawdą lub naruszających prawa osób trzecich.

 

§ 2 – Słowniczek definicji

1.    Następujace wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie określone ponizej:

1)    Adres Poczty Elektronicznej – oznaczenie Systemu teleinformatycznego umozliwiajace porozumiewanie sie za pomoca srodków komunikacji elektronicznej.

2)    Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczace zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak równiez w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz w celach statystycznych związanych z prowadzeniem sklepu internetowego.

3)    Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Rejestracyjny w celu załozenia Konta Klienta dostępny pod adresem https://www.zgodafc.pl/register .

4)    Klient – korzystająca ze Sklepu Internetowego: (I) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynnosci prawnych, (II) osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w przypadku gdy zawierana umowa ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego lub gdy osoba taka uzyskała na zawarcie umowy prawnie skuteczną zgodę przedstawiciela ustawowego; (III) osoba prawna oraz (IV) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

5)    Konsument – osoba fizyczna nabywająca Towar w celu niezwiaązanym z działalnoscią zawodową lub gospodarczą.

6)    Konto Klienta – przypisany Klientowi login (adres e-mail) oraz wybrane przez Niego hasło umożliwiające: dokonywanie zamówień bez każdorazowego wypełniania Formularza Zamówien, podgląd historii zamówień oraz zmianę podanych danych.

7)    Login – adres e-mail wprowadzony przez Klienta w sklepie internetowym na etapie tworzenia Konta umożliwiający pózniejszą identyfikację podczas korzystania ze sklepu internetowego.

8)    Newsletter – usługa swiadczona przez ZGODA FC SP. Z O.O. SP. K., polegajaca na cyklicznym wysyłaniu na wskazany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu informacji, w tym informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu usług droga elektroniczna (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z pózn. zm.), o wydarzeniach, konkursach, rabatach i promocjach zwiazanych z działalnoscia Sklepu.

9)    Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego. Regulamin jest dostepny pod adresem https://www.zgodafc.pl/article-29-132 

10)    RODO - Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych).

11)    Sklep (także Sklep Internetowy) – internetowa platforma sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie, działajaca pod adresem https://www.zgodafc.pl

12)    Sprzedający - ZGODA FC SP. Z O.O. SP. K., ul. Zgoda 12, 00-012 Warszawa, NIP 5252747043 REGON 369964261 wpisana do Rejestru Przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000727447, w zakresie zawierania i wykonywania umów sprzedazy zawieranych zgodnie z Regulaminem.

13)    System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urzadzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniajacy przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).

14)    Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych miedzy Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczte elektroniczna.

15)    Towar – produkt, którego zakup jest mozliwy poprzez Sklep. W Sklepie sprzedawane sa wyłacznie Towary fabrycznie nowe.

16)    Towar Spersonalizowany – dostepny w Sklepie Towar z mozliwoscia wykonania indywidualnego nadruku na zamówienie Klienta.

17)    Umowa – umowa o swiadczenie usług droga elektroniczna pomiedzy Usługodawca a Klientem.

18)    Umowa Sprzedazy – umowa sprzedazy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawarta pomiedzy Sprzedajacym a Klientem, zgodnie z zasadami Regulaminu.

19)    Usługi – usługi swiadczone przez Usługodawce na rzecz Klienta za posrednictwem Sklepu (usługi swiadczone droga elektroniczna).

20)    Usługodawca – ZGODA FC SP. Z O.O. SP. K., ul. Zgoda 12, 00-012 Warszawa, NIP 5252747043 REGON 369964261 wpisana do Rejestru Przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000727447, w zakresie usług swiadczonych droga elektroniczna przewidzianych w Regulaminie.

21)    USUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu usług droga elektroniczna (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

22)    Zamówienie – Usługa polegajaca na umozliwieniu Klientom złozenia zamówienia zakupu Towaru za posrednictwem sklepu internetowego (złozenia oferty zawarcia jednej lub wiecej umów sprzedazy).

 

§ 3 – Usługi Swiadczone Droga Elektroniczna

1.    W ramach Sklepu Usługodawca swiadczy droga elektroniczna nastepujace Usługi:

1)    Konto Klienta,

2)    Zamówienie,

3)    Chat,

4)    Koszyk,

5)    Newsletter (§ 12 Regulaminu).

2.    Korzystanie z Usług Sklepu jest bezpłatne.

3.    W celu załozenia Konta Klienta w Sklepie (rejestracja) nalezy podac Dane osobowe oznaczone jako obowiazkowe (imie, nazwisko, adres e-mail), wybrac hasło, zaakceptowac Regulamin oraz kliknac przycisk „Zarejestruj sie”. Login Klienta stanowi podany podczas rejestracji Adres Poczty Elektronicznej.

4.    Logowanie do Konta Klienta w Sklepie odbywa sie z wykorzystaniem Adresu Poczty Elektronicznej podanego podczas rejestracji oraz unikalnego hasła znanego jedynie uprawnionemu Klientowi.

5.    Usługodawca zaleca Klientowi zmiane hasła nie rzadziej niz co 30 dni. Usługodawca wymaga ustanowienia hasła spełniajacego wymagania tzw. hasła silnego tj. hasła złozonego z co najmniej 8 znaków, wielkich i małych liter oraz cyfr lub znaków specjalnych. 

6.    Usługodawca umozliwia równiez Klientowi logowanie do Sklepu przy wykorzystaniu aplikacji Facebook, PayPal, Google +. Zasady korzystania z aplikacji, o których mowa w zdaniu poprzedzajacym okreslaja regulaminy udostepniane przez ich usługodawców.

7.    W celu umozliwienia korzystania przez Klienta w pełni z funkcjonalnosci Konta Klienta (funkcjonalnosci dostepnych wyłacznie dla Klientów, którzy utworzyli Konto Klienta) w Sklepie, Usługodawca moze przetwarzac takze inne niezbedne Dane osobowe:

1)    Moje adresy (adres realizacji zamówien);

2)    Moje zamówienia (historia dokonanych zamówien);

3)    Ulubione produkty (produkty oznaczone przez Klient, jako Ulubione);

4)    Oto ja (rozmiar produktów, przedział wiekowy, czestotliwosc treningu):

5)    Porównaj produkty (produkty dodane przez Klienta do porównania).

8.    Umowa zostaje zawarta z chwila otrzymania przez Klienta potwierdzenia prawidłowej rejestracji w Sklepie, wysłanego przez Usługodawce na adres e-mail podany przez Klienta na etapie rejestracji. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony.

9.    Klient moze w kazdej chwili (bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów) usunac swoje Konto Klienta. W tym celu powinien wysłac wiadomosc e-mail z zadaniem jego usuniecia na adres: [email protected] podajac swój adres e-mail uzyty podczas rejestracji. Po otrzymaniu wiadomosci Konto Klienta zostanie niezwłocznie usuniete. Z chwila usuniecia Konta Klienta umowa o swiadczenie usługi Konto Klienta ulega rozwiazaniu.

10.    Usługodawca moze wypowiedziec umowe o swiadczenie usługi Konto Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z przyczyn wskazanych w § 1 ust. 4. Oswiadczenie Usługodawcy moze zostac złozone na adres e-mail uzyty podczas rejestracji Konta Klienta. Po upływie okresu wypowiedzenia umowa o swiadczenie usługi Konto Klienta ulega rozwiazaniu.

11.    Niezaleznie od postanowien ust. 10, w przypadku razacego naruszenia przez Klienta § 1 ust. 4. pkt 1-3 Regulaminu. Usługodawca jest uprawniony do ograniczenia Klientowi w całosci lub w czesci dostepu do Usług.

12.    W celu złozenia Zamówienia nalezy podac Dane osobowe oznaczone jako obowiazkowe, to jest:

1)    dane adresowe (imie; nazwisko; ulica i numer domu; kod pocztowy; miejscowosc; kraj; adres poczty elektronicznej; numer telefonu),

2)    dane do wystawienia faktury – gdy Klient chce otrzymac fakture (firma, adres firmy, numer NIP),

3)    dostawa i płatnosc (sposób dostawy, metoda płatnosci)

13.    Usługa Zamówienie ma charakter jednorazowy. Korzystanie z Usługi rozpoczyna sie z chwila klikniecia przycisku „kontynuuj bez rejestracji”. Zakonczenie korzystania z Usługi nastepuje po zrealizowaniu Zamówienia przez Sklep albo wskutek wczesniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta.

14.    Usługodawca umozliwia ponadto Klientowi przegladanie tresci zamieszczonych w Sklepie.

15.    Usługodawca umozliwia wszystkim Klientom kontakt z Usługodawca przy pomocy Usługi Chat, bedacej narzedziem dostepnym na stronie internetowej Sklepu. Korzystanie z Usługi jest bezpłatne. Umowa o swiadczenie usługi zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Rozpoczecie korzystania z Usługi wymaga klikniecia w pasek z informacja „Online” a nastepnie wpisania interesujacego Klienta zagadnienia. Zakonczenie kontaktu poprzez Usługe Chat odbywa sie poprzez zamkniecie okna Usługi Chat.

16.    Usługodawca udostepnia kazdemu Klientowi Usługe Koszyk w celu ułatwienia złozenia zamówienia Towarów, w szczególnosci: zapamietania wybranych Towarów, wpisania ewentualnych kodów rabatowych, wyswietlenia podsumowania ceny oraz kosztów dostawy. W ramach korzystania z Koszyka w jednym Zamówieniu mozna złozyc wiecej niz jedna oferte zawarcia umowy sprzedazy. Usługa Koszyk ma charakter jednorazowy.

17.    Korzystanie z Usługi Koszyk rozpoczyna sie z momentem klikniecia przycisku „dodaj do koszyka” i ulega zakonczeniu z chwila złozenia zamówienia lub skorzystania z przycisku „opróznij koszyk”. Dodanie Towarów do Koszyka nie oznacza ich rezerwacji, jednakze Koszyk zapamietuje informacje o Towarach wybranych przez Klienta takze po zakonczeniu sesji przegladarki lub wylogowaniu sie z Konta Klienta.

18.    Wszelkie reklamacje zwiazane z korzystaniem z Usług Sklepu mozna składac:

1)    w formie pisemnej, na adres:

ZGODA FC SP. Z O.O. SP. K.

Ul. Zgoda 12, 00-012 Warszawa

2)    droga elektroniczna na adres e-mail: [email protected]

19.    Usługodawca rozpatrzy reklamacje z tytułu swiadczenia usług droga elektroniczna w terminie nie dłuzszym niz 14 dni.

20.    W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien wskazac co najmniej przyczyne złozenia reklamacji oraz swoje dane kontaktowe.

21.    Odpowiedz na reklamacje zostanie udzielona w formie wskazanej przez Klienta (pisemnie lub e-mail).

 

§ 4 – Złozenie Zamówienia oraz zawarcie umowy sprzedazy

1.    W Sklepie prowadzona jest sprzedaz Towarów przy wykorzystaniu sieci Internet.

2.    Informacje o Towarach znajdujace sie na stronach internetowych Sklepu takie jak: cena, opis, parametry techniczne i inne, stanowia zaproszenia do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

3.    Zamówienia mozna składac droga elektroniczna poprzez strone internetowa Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobe.

4.    W celu złozenia zamówienia Klient powinien dokonac wyboru zamawianego Towaru poprzez dodanie Towaru do Koszyka. W trakcie składania zamówienia do momentu nacisniecia przycisku „zamawiam i płace" Klient ma mozliwosc modyfikacji zarówno w zakresie wprowadzonych danych jak i wybranych Towarów. Ponadto Klient obowiazany jest do wyboru:

    - sposobu płatnosci, a takze sposobu i adresu dostarczenia Towaru oraz ewentualnie, danych niezbednych do wystawienia Faktury VAT.

5.    Warunkiem złozenia zamówienia jest zgoda Klienta na tresc Regulaminu, a takze podanie Danych osobowych oznaczonych jako obowiazkowe. Podanie Danych osobowych nastepuje poprzez usługe Konto Klienta lub poprzez podanie danych w Zamówieniu.

6.    Złozenie zamówienia przez Klienta, skutkuje złozeniem Sprzedawcy oferty (lub ofert) zawarcia Umowy Sprzedazy, dotyczacej Towaru objetego Zamówieniem. Sprzedawca potwierdza otrzymanie oferty (lub ofert), poprzez wysłanie automatycznej wiadomosci pt. „Nowe Zamówienie” na adres e-mail wskazany przez Klienta.

7.    Po otrzymaniu oferty, o której mowa w ust. 6, Sprzedawca weryfikuje otrzymane Zamówienie. Umowa sprzedazy zostaje zawarta z chwila otrzymania przez Klienta wiadomosci e-mail: „Zamówienie zostało przekazane do realizacji”.

8.    Złozone Zamówienia widoczne sa w zakładce „historia zamówien” dostepnej dla Klientów posiadajacych Konto.

9.    Klient ma mozliwosc weryfikacji, zmiany oraz anulowania złozonego Zamówienia do momentu realizacji Zamówienia, poprzez kontakt z obsługa Sklepu pod numerem telefonu +48 531 367 052  lub droga elektroniczna na adres [email protected]

10.    Umowa sprzedazy zawierana jest w jezyku polskim, w tresci zgodnej z Regulaminem.

11.    Zamówienie jest realizowane przez Sklep w terminie 2 dni roboczych. Oznacza to. ze w tym terminie zamówiony Towar jest przekazywany podmiotowi odpowiedzialnemu za dostawe.

12.    Realizacja Zamówien odbywa sie wyłacznie w dni robocze tj. od poniedziałku do piatku, z wyłaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

13.    W przypadku wyrazenia przez Klienta dodatkowej zgody, Klient ma mozliwosc otrzymania wiadomosci SMS z informacja o statusie Zamówienia.

 

§ 5 – Cena i sposób zapłaty

1.    Ceny wskazane sa bezposrednio przy prezentowanych na stronie internetowej Towarach. Ceny zawieraja wszystkie składniki, w tym podatek VAT w aktualnie obowiazujacej stawce (z zastrzezeniem ust. 3). Ceny sa wyrazone w złotych (PLN/zł). Nie redukujemy cen o podatek VAT przy zamówieniach zagranicznych.

2.    Cena wskazana przy kazdym Towarze jest wiazaca od chwili potwierdzenia Zamówienia.

3.    Informacja o koszcie dostawy jest publikowana w trakcie składania Zamówienia. Koszt dostawy jest doliczany do ceny zamawianego Towaru. Szczegółowe zasady ustalenia ostatecznego kosztu dostawy Towaru, do którego poniesienia obowiazany jest Klient okresla § 6.

4.    Całkowita wartosc Zamówienia jest wskazana po wybraniu przez Klienta Towaru oraz sposobu dostawy.

5.    Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Towarów, przeprowadzania i odwoływania promocji i wyprzedazy. Jednakze Zamówienia złozone przed zmiana ceny, warunków promocji lub wyprzedazy beda realizowane z zachowaniem cen wiazacych zgodnie z ust. 3.

6.    Do kazdej przesyłki dołaczany jest paragon fiskalny. Na zyczenie Klienta zamiast paragonu dołaczana jest Faktura VAT.

7.    Klient ma mozliwosc uiszczenia ceny według swojego wyboru:

a.    przy odbiorze przesyłki - za pobraniem,

b.    poprzez tradycyjny przelew bankowy lub pocztowy (3 dni robocze na opłacenie zamówienia):

Dane do przelewu :

ZGODA FC sp. z o.o. sp. k.

Zgoda 12

00-012 WARSZAWA

Numer rachunku: 46 1050 1764 1000 0090 3150 2678

c.       poprzez Konto w serwisie PayPal (2 godz. na opłacenie zamówienia),

d.      poprzez system tpay.com (2 godz. na opłacenie zamówienia) prowadzony przez Krajowy Integrator Płatnosci S.A. z siedziba w Poznaniu m.in. za pomoca:

- przelewu bankowego elektronicznego (online),

- karta płatnicza,

- kodem QR,

(Pełna lista kanałów płatnosci w systemie tpay.com dostepna jest tutaj)

e. poprzez system płatnosci mobilnych BLIK (2 godz. na opłacenie zamówienia),

f.      za pomoca karty podarunkowej (2 godz. na opłacenie zamówienia).

8.      W przypadku wskazania adresu doreczenia Towaru poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Klient nie ma mozliwosci dokonania zapłaty w sposób okreslony w ust. 7 pkt 1).

9.      Klient uprawniony jest do uzyskania rabatu przydzielonego przez Sprzedawce, zgodnie z indywidualnymi parametrami Konta Klienta. Rabat przysługuje na wszystkie artykuły, za wyjatkiem artykułów oznaczonych informacja "Produkt wyłaczony z rabatu". Rabaty i promocje nie łacza sie.

 

§ 6 – Dostawa

1.  Dostarczenie zamówionych Towarów nastepuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za wyjatkiem okreslonym w ust. 6. Towar dostarczany jest wyłacznie w dni robocze (tj. od poniedziałku do piatku, z wyłaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy, okreslonych w odrebnych przepisach). Czas dostawy wynosi od 2 do 10 dni roboczych od dnia realizacji zamówienia przez Sklep.

2.  Klient ma mozliwosc wyboru podmiotu realizujacego dostawe, o której mowa w ust. 1., sposród podmiotów wskazanych przez Sprzedawce:

a.      Kurier DHL Parcel,

b.      Kurier UPS,

c.      InPost – dostawa poprzez system Paczkomatów,

d.      Odbiór w sklepie - dostawa do sklepu stacjonarnego ZgodaFC w Warszawie.

2.  Zamówiony Towar jest dostarczany na adres Klienta wskazany w Zamówieniu lub w przypadku wyboru dostawy do Paczkomatu InPost – do wskazanego przez Klienta Paczkomatu, a w przypadku wyboru odbiór w sklepie - dostawa do sklepu stacjonarnego ZgodaFC z siedziba w Warszawie.

3. Sprzedawca ponosi koszty dostawy przy Zamówieniach o łacznej wartosci równej lub przekraczajacej 200 zł, za wyjatkiem sytuacji okreslonym w ust. 7. W pozostałych przypadkach koszty dostawy ponosi Klient.

4. Koszt dostawy zalezny jest od podmiotu realizujacego dostawe, sposobu płatnosci oraz wartosci zamówienia, zgodnie z tabela dostawy.

5. Klient ma mozliwosc wskazania adresu dostawy takze poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jednakze dostawa poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nastepuje wyłacznie poprzez Kuriera. W przypadku wysyłki poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej koszt dostawy ponosi Klient bez wzgledu na wartosc zamówienia. Jednoczesnie w przypadku wybrania adresu dostawy poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Klient nie ma mozliwosci zapłaty za pobraniem.

6. Koszt i przewidywalny czas dostawy poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej uzalezniony jest od docelowego kraju dostawy, zgodnie z tabela dostawy zagranicznej.

7. Klienci spoza Unii Europejskiej, moga zostac dodatkowo obciazeni cłem. Wszelkie informacje o opłatach celnych, jak równiez zasadach ich naliczania, mozna uzyskac w lokalnych urzedach celnych.

 

§ 7 – Prawo odstapienia od umowy

1.      Zgodnie z trescia ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827) Klient bedacy Konsumentem, który zawarł za posrednictwem Sklepu umowe na odległosc, moze w terminie 14 dni odstapic od niej bez podawania przyczyny. Jednoczesnie Sprzedajacy (niezaleznie od uprawnienia ustawowego) umozliwia Klientom odstapienie od umowy sprzedazy zawartej na odległosc w terminie 30 dni (liczonym zgodnie z trescia ustawy o prawach konsumenta).

2.      Szczegółowe informacje o zasadach odstapienia od umowy na podstawie ustawy o prawach konsumenta znajduja sie w załaczniku nr 1 do Regulaminu- „Pouczenie o odstapieniu od umowy”.

3.      Konsument moze odstapic od umowy, składajac oswiadczenie o odstapieniu od umowy. Oswiadczenie mozna złozyc na formularzu, którego wzór stanowi załacznik nr 2 do Regulaminu.

 

§ 8 – Reklamacje z tytułu wad Towaru (Rekojmia)

1.      ZGODA FC sp. z o.o. sp. k. z siedziba w Warszawie odpowiada jako Sprzedajacy wobec Klienta za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej (rekojmia) na warunkach i w trybie okreslonym w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z pózn. zm.).

2.      Sprzedajacy obowiazany jest do dostarczenia Towaru bez wad. Sprzedajacy odpowiada z tytułu rekojmi, jezeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.

3.      Zgłoszenie wady przez Klienta moze nastapic w dowolnej formie. W szczególnosci Klient moze dokonac zgłoszenia osobiscie w sklepie stacjonarnym nalezacym do Sprzedajacego lub w drodze wysyłkowej na adres:

ZGODA FC SP. Z O.O. SP. K.

Hozjusza 1r

11-041 Olsztyn

4.      W celu zgłoszenia wady wskazane jest: opisanie wady i podanie daty jej stwierdzenia, zgłoszenie wybranego zadania, wykazanie zawarcia umowy sprzedazy ze Sprzedajacym (np. poprzez dołaczenie kopii dowodu zakupu), podanie danych kontaktowych oraz preferowanego sposobu zawiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji (np. e-mail lub SMS). Tresc zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzajacym, stanowi wyłacznie przykład i pozostaje bez wpływu na skutecznosc zgłoszenia reklamacji.

5.      W celu zgłoszenia reklamacji Klient moze równiez skorzystac z przykładowego formularza reklamacyjnego dostepnego w Sklepie Internetowym (zakładka Reklamacje).

6.      Sprzedajacy ustosunkuje sie do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie pózniej niz w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jezeli Klient zazadał wymiany rzeczy lub usuniecia wady albo złozył oswiadczenie o obnizeniu ceny, okreslajac kwote, o która cena ma byc obnizona, a Sprzedawca nie ustosunkował sie do tego zadania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uwaza sie, ze zadanie to uznał za uzasadnione.

 

§ 9 – Dane osobowe

1.      Usługodawca - Administrator danych, na podstawie RODO w zwiazku z USUDE ma prawo przetwarzac Dane osobowe Klienta w celu korzystania z Usług (Konto, Zamówienie, Newsletter, Przegladania tresci, Koszyk, Chat), zgodnego z Regulaminem rozliczenia zamówionego Towaru (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia roszczen z tytułu płatnosci za zamówiony Towar, a takze w celach archiwizacyjnych oraz na potrzeby prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej (szerzej opisanych w Polityce Prywatnosci).

2.      Szczegółowe informacje odnosnie przetwarzania Danych osobowych (w tym informacje o których mowa w art. 13 ust. 1 RODO oraz uprawnienia Klientów zwiazane z przetwarzaniem ich Danych osobowych) - znajduja sie w Polityce Prywatnosci.

3. Usługodawca przetwarza dane eksploatacyjne (oznaczenia identyfikujace Klienta w sklepie internetowym, adres IP, informacje o sposobie korzystania z Usług) na potrzeby dokonywania ulepszen Sklepu, a takze w celach statystycznych.

4. Usługodawca zapewnia bezpieczenstwo przetwarzanych Danych osobowych Klienta. Usługodawca wdrozył i stosuje srodki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz technologicznej, niezbedne do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa przetwarzanych Danych osobowych w zwiazku ze swiadczeniem Usług w ramach Sklepu. Usługodawca wdrozył srodki techniczne zapobiegajace pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych osobowych przesyłanych droga elektroniczna (srodki uwierzytelniania, protokół https).

5. Usługodawca chroni Dane osobowe przed dostepem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzezeniem, ze w okreslonych sytuacjach obowiazek ujawnienia Danych osobowych moze wynikac z przepisów prawa.

6. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niekiedy niezbedne w celu swiadczenia Usług, na zasadach okreslonych w Regulaminie.

7. Usługodawca umozliwia Klientowi korzystanie z Usług w ramach Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu w przypadkach Usług, w których jest to technicznie mozliwe oraz zwyczajowo przyjete.

 

§ 10  – Pozasadowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczen oraz zasady dostepu do tych procedur. Platforma ODR

1.      W wypadku sporu ze Sprzedajacym, Konsument jest uprawniony do skorzystania takze z pozasadowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczen.

2.      Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1059 ze zm.) wojewódzki inspektor podejmuje działania majace na celu pozasadowe rozwiazanie sporu cywilnoprawnego miedzy Konsumentem a przedsiebiorca przez:

1)      umozliwienie zblizenia stanowisk stron w celu rozwiazania sporu przez jego strony,

2)      przedstawienie stronom propozycji rozwiazania sporu.

3.        Zgodnie z trescia art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001, Nr 4, poz. 25 ze zm.) stałe polubowne sady konsumenckie przy wojewódzkich inspektoratach rozpatruja spory o prawa majatkowe wynikłe z umów zawartych miedzy Konsumentami i przedsiebiorcami. Regulamin organizacji i działania Stałych polubownych sadów konsumenckich okresla Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci w sprawie okreslenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sadów konsumenckich z dnia 25 wrzesnia 2001 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 1214).

4.        Postepowanie w sprawie pozasadowego rozwiazywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ust. 2, wszczyna sie na wniosek Konsumenta lub przedsiebiorcy, złozony do wojewódzkiego inspektora własciwego ze wzgledu na miejsce wykonywania działalnosci gospodarczej przez przedsiebiorce. Dane teleadresowe wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej mozna znalezc na stronie http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

5.        Postepowanie przed stałym polubownym sadem konsumenckim, o którym mowa w ust. 3, wszczyna sie na wniosek złozony do własciwego terenowo wojewódzkiego inspektoratu inspekcji handlowej. Formularze wniosków dostepne sa w sekretariacie kazdego stałego polubownego sadu konsumenckiego oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej. Dane teleadresowe stałych polubownych sadów konsumenckich mozna znalezc na stronie: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

6.        Konsument jest takze uprawniony do skorzystania z internetowego systemu rozpatrywania sporów. Pod adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL znajduje sie platforma umozliwiajaca pozasadowe rozpatrywanie sporów pomiedzy Konsumentami i przedsiebiorcami droga elektroniczna, w wypadku sporu wynikajacego z internetowej umowy sprzedazy lub umowy o swiadczenie usług (Platforma ODR).

7.        Dodatkowe informacje odnosnie pozasadowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczen oraz zasady dostepu do tych procedur mozna uzyskac takze na stronie https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 

§ 11 – Towar spersonalizowany

1.      Sklep umozliwia zakup niektórych Towarów z indywidualnym nadrukiem wykonanym na zamówienie Klienta (Towar Spersonalizowany). Towar, przy którym istnieje mozliwosc wykonania indywidualnego nadruku oznaczony jest słowami: „towar spersonalizowany”, „mozliwa opcja nadruku”, „nadruk” lub innym podobnym zwrotem.

2.      Towar Spersonalizowany moze zawierac nazwisko (pseudonim) oraz wybrany przez Klienta numer z przedziału 0-99. Dane do wykonania nadruku nalezy podac podczas składania Zamówienia.

3.      Sklep zastrzega mozliwosc anulowania Zamówienia w przypadku wskazania przez Klienta jako tresci nadruku: wyrazów obrazliwych, naruszajacych godnosc osób trzecich lub powszechnie uznawanych za wulgarne.

4.      Koszt wykonania nadruku wskazany jest podczas składania Zamówienia, a nastepnie doliczany do ceny sprzedazy towaru.

5.      Czas realizacji zamówienia Towaru Spersonalizowanego moze wydłuzyc sie o 6 dni roboczych w stosunku do czasu realizacji wskazanego w Regulaminie dla standardowego Zamówienia.

6.      W przypadku Zamówienia Towaru Spersonalizowanego nie ma mozliwosci zapłaty gotówka przy odbiorze (za pobraniem). Dostepne sa pozostałe sposoby płatnosci okreslone w Regulaminie.

7.      Na podstawie art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.), brak jest mozliwosci odstapienia od umowy (zwrotu Towaru) w zakresie Towaru Spersonalizowanego. Produkt z nadrukiem nie podlega równiez wymianie.

 

§ 12 – Usługa Newsletter

1.      Usługodawca swiadczy Usługe Newsletter (stanowiaca usługe swiadczona droge elektroniczna) polegajaca na wysyłaniu na wskazany przez Klienta adres e-mail oraz opcjonalnie takze numer telefonu, informacji handlowych o: produktach, promocjach, rabatach, konkursach i wydarzeniach zwiazanych z działalnoscia Usługodawcy.

2.      W celu zawarcia umowy o swiadczenie Usługi Newsletter niezbedne jest wykonanie nastepujacych czynnosci przez Klienta:

1)      Udostepnienie co najmniej adresu e-mail w odpowiednim polu oraz zaznaczenie checkbox’a w celu wyrazenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych.

2)      Potwierdzenie zapisu do Newslettera przez Klienta poprzez klikniecie przycisku „potwierdzam zapis” znajdujacego sie w wiadomosci e-mail wysłanej przez Usługodawce na udostepniony adres e-mail.

3.      Usługa Newsletter jest swiadczona na zadanie Klienta. Korzystanie z Usługi Newsletter rozpoczyna sie z chwila potwierdzenia zapisu, o którym mowa w ust 2 pkt 2.

4.      Usługa Newsletter swiadczona jest bezpłatnie i przez czas nieoznaczony.

5.      Klient ma mozliwosc zapisu do Usługi Newsletter poprzez dedykowana podstrone („Formularz Rejestracyjny Newsletter”) dostepna w ramach Sklepu oraz łacznie z zapisem do Konta Klienta lub łacznie z wypełnieniem Formularza Zamówien.

6.      Udostepnienie w Formularzu Rejestracyjnym Newslettera adresu e-mail jest niezbedne do swiadczenia usługi Newsletter. Podanie w formularzu innych Danych osobowych lezy w sferze uznania Klienta. Dane te słuza do dostosowania zawartosci Newslettera do potrzeb Klienta (np. poprzez otrzymywanie informacji dotyczacych promocji w sklepach stacjonarnych zlokalizowanych najblizszej miasta wskazanego przez Klienta).

7.      W przypadku wyrazenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych w ramach formularza rejestracyjnego usług swiadczonych droga elektroniczna Konto Klienta lub Zamówienia, Klient bedzie otrzymał (niezaleznie od informacji wskazanych w ust. 6) takze informacje handlowe (w tym dodatkowe rabaty i promocje) dostosowane do jego zainteresowan i preferencji (ale nie wpływajace w sposób istotny na jego decyzje).

8.      Klient ma mozliwosc udostepnienia w celu realizacji Usługi Newsletter takze numeru telefonu komórkowego. W takim przypadku Usługa Newsletter bedzie swiadczona w formie wiadomosci e-mail i SMS.

9.  Klient moze korzystac z Usług Newsletter w sposób anonimowy. Jednakze jest to mozliwe wyłacznie w przypadku gdy podany adres e-mail nie pozwala na identyfikacje Klienta i jednoczesnie Usługodawca nie posiada innych Danych osobowych Klienta.

10.  Klient moze w kazdej chwili (bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów) zrezygnowac z otrzymywania Newslettera. W tym celu Klient moze skorzystac z linku dezaktywacyjnego znajdujacego sie w kazdej wiadomosci e-mail otrzymanej w ramach swiadczonej usługi, wysłac wiadomosc e-mail z informacja o rezygnacji na adres Usługodawcy wskazany w tresci Regulaminu. Z chwila dokonania rezygnacji umowa o swiadczenie Usługi Newsletter ulega rozwiazaniu.

§ 13 Zawarcie umowy sprzedaży w trybie aukcji

1. Sklep udostępnia okresowo (poprzez dedykowaną podstronę www.aukcje.zgodafc.pl) funkcjonalność Licytacje, stanowiącą część usługi Konto.

2. W ramach Licytacji Sklep umożliwia zawarcie umów sprzedaży w drodze aukcji, na zasadach określonych w Regulaminie.

3. W celu wzięcia udziału w aukcji należy zalogować się na dedykowanej podstronie aukcje.zgodafc.pl (podając login i hasło dla Konta).

4. W aukcji może uczestniczyć wyłącznie Klient, który zalogował się do usługi Licytacje.

5. Sklep każdorazowo zamieszcza w ogłoszeniu aukcji informacje o: okresie trwania aukcji, jej przedmiocie, cenie wywoławczej oraz pozostałych warunkach aukcji.

6. Cena wywoławcza za dany Towar stanowi jednocześnie cenę minimalną. Postąpienie wynosi 1 zł lub wielokrotność tej kwoty.

7. Złożenie oferty przez Klienta odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „Licytuję” oraz wpisanie oferowanej kwoty.

8. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył ofertę korzystniejszą.

9. Aukcja kończy się z upływem czasu, na jaki została ogłoszona. Zawarcie umowy w wyniku aukcji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Przybicie jest udzielane najwyższej ofercie złożonej w okresie trwania aukcji.

10. Z chwilą udzielenia przybicia, Klient który złożył najwyższą ofertę otrzymuje automatyczną wiadomość e-mail z informacją o wygraniu aukcji wraz z linkiem zakupowym (w postaci adresu URL) umożliwiającym dokonanie transakcji oraz złożenie dodatkowego Zamówienia poprzez dodanie do koszyka innych towarów (na zasadach ogólnych określonych w Regulaminie). Wiadomość e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży co do produktu objętego aukcją.

11. Link zakupowy umożliwia dokonanie płatności za towar przez okres 48 godzin. Po upływie tego okresu Sklep wyznaczy Klientowi dodatkowy termin do wykonania zawartej umowy sprzedaży z zastrzeżeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Sklep będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

12. W przypadku gdy Klient skorzysta z linku zakupowego, a nie dokona płatności w terminie wynikającym z wybranego sposobu zapłaty, Sklep wyznaczy Klientowi dodatkowy termin do wykonania zawartej umowy sprzedaży z zastrzeżeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, Sklep będzie uprawniony do odstąpienia od umowy i zablokowania funkcjonalności Licytacje na koncie Klienta.

 

§ 14 – Postanowienia Koncowe

1.      Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostepnienie Klientowi istotnych postanowien Umowy sprzedazy nastepuje poprzez przesłanie na wskazany adres e-mail wiadomosci z potwierdzeniem złozonego Zamówienia oraz doreczenie w przesyłce paragonu fiskalnego/faktury VAT. 

2.      Klient moze uzyskac dostep do Regulaminu w kazdym czasie za posrednictwem linku zamieszczonego na stronie internetowej https://www.zgodafc.pl Klientowi przysługuje takze prawo do pobrania i wydrukowania Regulaminu.

3.      W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie maja powszechnie obowiazujace przepisy prawa polskiego, w szczególnosci Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z pózn. zm.) oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827). 

4.      Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu staja sie skuteczne w terminie wskazanym przez Usługodawce, nie krótszym niz 14 dni od dnia udostepnienia na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie moga naruszac praw nabytych Klientów.

5.      Regulamin wchodzi w zycie z dniem 06.06.2017 r.

 

Załacznik nr 1 – Pouczenie o prawie odstapienia od umowy (ustawowym)

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Maja Panstwo prawo odstapic od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstapienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1)  w którym weszli Panstwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niz przewoznik i wskazana przez Panstwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiazujacej do przeniesienia własnosci rzeczy;

2) w którym weszli Panstwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niz przewoznik i wskazana przez Panstwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku umowy zobowiazujacej do przeniesienia własnosci wielu rzeczy, które dostarczane sa osobno;

3) w którym weszli Panstwo w posiadanie ostatniej partii lub czesci lub w którym osoba trzecia inna niz przewoznik i wskazana przez Panstwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub czesci – w przypadku umowy zobowiazujacej do przeniesienia własnosci rzeczy dostarczanych partiami lub w czesciach;

4) zawarcia umowy – w przypadku umów o swiadczenie usług.

Aby skorzystac z prawa odstapienia od umowy, musza Panstwo poinformowac nas o swojej decyzji o odstapieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oswiadczenia (na przykład pismo wysłane poczta, faksem lub poczta elektroniczna) wysłanego na adres:

ZGODA FC SP. Z O.O. SP. K. z siedziba w Warszawie

ul. Zgoda 12, 00-012 Warszawa

e-mail: [email protected]

Moga Panstwo skorzystac z wzoru formularza odstapienia od umowy, jednak nie jest to obowiazkowe. Aby zachowac termin do odstapienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Panstwo informacje dotyczaca wykonania przysługujacego Panstwu prawa odstapienia od umowy przed upływem terminu do odstapienia od umowy.

SKUTKI ODSTAPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstapienia od niniejszej umowy zwracamy Panstwu wszystkie otrzymane od Panstwa płatnosci, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjatkiem dodatkowych kosztów wynikajacych z wybranego przez Panstwa sposobu dostarczenia innego niz najtanszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w kazdym przypadku nie pózniej niz 14 dni od dnia, w którym zostalismy poinformowani o Panstwa decyzji o wykonaniu prawa odstapienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy uzyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Mozemy wstrzymac sie ze zwrotem płatnosci do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zaleznosci od tego, które zdarzenie nastapi wczesniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres widniejący w dowodzie zakupu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niz 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niz było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Załącznik nr 2 – Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

Ja/My niniejszym (*) informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

LP

Nazwa/symbol

Ilość

Cena zakupu

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

 

 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

 

Adres konsumenta (-ów):

 

Podpis konsumenta (ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

Data:

 

 

 

(*) – niepotrzebne skreślić.