REKLAMACJE

REKLAMACJE Z TYTUŁU RĘKOJMI

Marka Zgoda FC jest własnością ZGODA FC sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-012) przy ul. Zgoda 12. Staramy się z całych sił, aby oferowane przez nas produkty były najwyższej jakości oraz wolne od wad fizycznych i prawych. Jeżeli jednak zakupiony przez Ciebie towar nie spełnia tych wymagań, jesteś uprawniony do zgłoszenia reklamacji na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Twoje uprawnienia jako Konsumenta określone są w szczególności w:

  • ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. z dnia 17.12.2013 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) – jeżeli dokonałeś zakupu produktu od dnia 25.12.2014 r.
  • ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. nr 141 poz. 1176 ze zm.) – jeżeli dokonałeś zakupu produktu przed dniem 25.12.2014 r.

 

JAK ZGŁOSIĆ REKLAMACJĘ?

W celu usprawnienia zgłoszenia reklamacji przygotowaliśmy dla Ciebie poniższy tekst. To zbiór wskazówek, które ułatwiają nam szybsze rozpatrywanie reklamacji!

1. Reklamację z tytułu wady zakupionego produktu (jeżeli dokonałeś zakupu produktu od dnia 25.12.2014 r.) lub z tytułu niezgodności towaru z umową (jeżeli dokonałeś zakupu produktu przed dniem 25.12.2014 r.) możesz złożyć:

  • bezpośrednio w sklepie stacjonarnym- w tym celu weź ze sobą (I) reklamowany produkt (II) dowód zakupu (np. paragon, fakturę VAT)- na miejscu dopełnimy wszelkich formalności.
  • drogą wysyłkową na adres:

ZGODA FC sp. z o.o. sp. k.  

„Dział Reklamacji” 

ul. Zgoda 12 

00-012 Warszawa

z dopiskiem "Reklamacja Zgoda FC"

2. W celu zgłoszenia reklamacji drogą wysyłkową możesz skorzystać z przykładowego formularza reklamacyjnego.

3. W każdym wypadku reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia- o rozpatrzeniu poinformujemy zaś w wybrany przez Ciebie sposób.

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, zobowiązujemy się do zwrotu środków w terminie maksymalnie 14 dni kalendarzowych od dnia uznania reklamacji. 

REKLAMACJE Z TYTUŁU KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Jesteś także uprawniony do składania reklamacji z tytułu korzystania ze sklepu internetowego Zgoda FC (w szczególności z tytułu usług świadczonych drogą elektroniczną). Reklamacje z tytułu korzystania ze sklepu internetowego Zgoda FC możesz składać:

  • w formie pisemnej na adres:

ZGODA FC sp. z o.o. sp. k.  

„Dział Reklamacji” 

ul. Zgoda 12 

00-012 Warszawa

z dopiskiem "Reklamacja Zgoda FC - SKLEP"

2. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy wskazanie: (I) przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości (II) skonkretyzowanego żądania (III) danych kontaktowych do odpowiedzi.

3. Podanie powyższych danych ułatwi nam szybkie rozpatrzenie reklamacji.

4. Każda z reklamacji rozpatrywana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, zobowiązujemy się do zwrotu środków w terminie maksymalnie 14 dni kalendarzowych od dnia uznania reklamacji.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR.

PLATFORMA ODR.

Pamiętaj, że będąc konsumentem możesz skorzystać także z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

1. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1059 ze zm.) wojewódzki inspektor podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą przez:
a) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub
b) przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu.
2. Zgodnie z treścią art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001, Nr 4, poz. 25 ze zm.) stałe polubowne sądy konsumenckie przy wojewódzkich inspektoratach rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych między konsumentami i przedsiębiorcami. Regulamin organizacji i działania Stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich z dnia 25 września 2001 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 1214).
3. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ust. 2, wszczyna się na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy, złożony do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Dane teleadresowe wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej można znaleźć na stronie http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
4. Postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim, o którym mowa w ust. 3, wszczyna się na wniosek złożony do właściwego terenowo wojewódzkiego inspektoratu inspekcji handlowej. Formularze wniosków dostępne są w sekretariacie każdego stałego polubownego sądu konsumenckiego oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej. Dane teleadresowe stałych polubownych sądów konsumenckich można znaleźć na stronie: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
5. Konsument jest także uprawniony do skorzystania z internetowego systemu rozpatrywania sporów. Pod adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL znajduje się platforma umożliwiająca pozasądowe rozpatrywanie sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami drogą elektroniczną, w wypadku sporu wynikającego z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (Platforma ODR).
6. Dodatkowe informacje odnośnie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur można uzyskać także na stronie https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.